Nadzorni sistem

Ukupna predvidena godišnja potrošnja energije kod novog daljinskog sistema grejanja na Rogli iznosi 3.095 MWh, taj sistem se svrstava u manje daljinske sisteme. Sistem obezbeđuje toplotnu energiju, koja se upotrebljava za grejanje prostora, pripremu sanitarne vode I grejanje bazena.

Sistem daljinskog grejanja na drvnu biomasu na Rogli obezbeđuje 3.095 MWh godišnje potrebe za toplotnom energijom, pri čemu 67% troši na grejanje prostora, a 23% na pripremu tople sanitarne vode i grejanje bazena.

Kotlovnicu i pojedine korisnike povezuje 600m primarnog toplovoda i 500m sekundarnih priključaka. Predviđena potrebna količina (potrošnja) drvenih sečki je 5.300 nasutih kubnih metara.

Centralni deo novog daljinskog sistema grejanja na drvenu biomasu predstavlja kotlovska oprema proizvođača Fröling, i to kotao na drvenu biomasu (sečke) Fröling Lambdamat nominalnog kapaciteta 750 kW i kotao na drvnu biomasu Fröling Turbomat nominalnog kapaciteta 320 kW. Oba kotla imaju recirkulaciju dimnih gasova (AGR), koja brine za frekventno usisavanje dimnih gasova, koji se ponovo vraćaju u kotao preko primarnog i sekundarnog vazduha, i samim tem smanjujemo emisije NOx. Takođe, sistem je opremljen sa Multiciklonom – sistemom automatskog uklanjanja prašine iz dimnih gasova.

Za doziranje drvenih sečki iz skladišta (zapremine 370 m3) do kotla brine hidraulični dozirni sistem.